B&C IS UW OPLOSSING VOOR HREDD-CONFORM TEXTIEL

WAT IS HUMAN RIGHTS & ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE?

HREDD (Human Rights & Environmental Due Diligence) is een proces waarbij bedrijven hun potentiële impact op mensenrechten en milieu beoordelen en de nodige maatregelen nemen om nadelige effecten in hun toeleveringsketen te voorkomen, beperken of herstellen. Het is een essentiële tool om ervoor te zorgen dat bedrijven zowel de mensenrechten als het milieu respecteren in hun activiteiten, toeleveringsketens en bestuur.
HREDD is een concept dat in Europa aan belang heeft gewonnen door verschillende initiatieven die het belang van de mensenrechten- en milieuverplichtingen van bedrijven erkennen, zoals bijvoorbeeld de VN Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten (UNGP’s) en het Duurzame Corporate Governance-initiatief van de Europese Unie.
De reikwijdte van deze initiatieven omvat alle sectoren in de economieën waar ze worden geïmplementeerd. Ze hebben dus ook een directe impact op onze textiel- en bedrukkingsmarkt.

We zijn er dan ook trots op dat B&C, dankzij ons due diligence-proces van boerderij tot magazijn, HREDD-conform is!

ER ZIJN AL WETTEN

Steeds meer Europese landen, waaronder Frankrijk, Nederland, Duitsland, Noorwegen en het VK, hebben al een HREDD-kader vastgesteld. Andere, zoals België, Zwitserland, Oostenrijk en Denemarken, zijn volop bezig wetgeving in te voeren. En de EU heeft onlangs gestemd voor een gemeenschappelijk standpunt over regels om bedrijven aansprakelijk te stellen voor schendingen van de mensenrechten en het milieu. Dit alles toont het toenemende belang van HREDD in Europa én voor onze sector.

WAT ZEGGEN DE WETTEN?

FRANKRIJK: de Due Diligence-wet (Devoir de Vigilance) is sinds 2017 van kracht. Ze verplicht Franse bedrijven met meer dan 5.000 werknemers, of meer dan 10.000 wereldwijd, een waakzaamheidsplan op te stellen en te implementeren om nadelige gevolgen voor de mensenrechten, het milieu en de maatschappij als gevolg van hun activiteiten, producten of diensten te identificeren en voorkomen.
NEDERLAND: sinds 2019 is de Wet Zorgplicht Kinderarbeid van kracht. Die verplicht bedrijven om kinderarbeidpraktijken in hun toeleveringsketens te onderzoeken en aan te pakken. De wet geldt voor bedrijven met een jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro die goederen of diensten verkopen op de Nederlandse markt.
DUITSLAND: de Supply Chain Due Diligence-wet (Lieferkettenzorgfaltsplichtengesetz) is van kracht sinds januari 2023. Grote bedrijven (meer dan 3.000 werknemers in Duitsland, en vanaf 2024 meer dan 1.000 werknemers) moeten redelijke maatregelen nemen om mensenrechtenschendingen in hun toeleveringsketen, ook door hun zakenpartners, op te sporen en aan te pakken.
NOORWEGEN: de Transparantiewet (Transparency Act) is sinds juli 2022 van kracht. Ze zet bedrijven ertoe aan de fundamentele mensenrechten en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden bij de productie van goederen en diensten te eerbiedigen. De wet is van toepassing op een brede waaier aan bedrijven en verplicht hen te reageren op verzoeken van het grote publiek om informatie over hoe ze potentiële en feitelijke negatieve effecten op de mensenrechten en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden aanpakken. Bedrijven moeten hun eerste verslagen uiterlijk op 30 juni 2023 publiceren.
VK: De Modern Slavery Act is sinds 2015 (Human Slavery Act) van kracht. Ze werd ingevoerd om moderne slavernij in het Verenigd Koninkrijk en overzee te bestrijden. De wet verplicht bedrijven met een omzet van meer dan £ 36 miljoen om elk jaar een verklaring te publiceren waarin ze gedetailleerd hun inspanningen beschrijven om moderne slavernij in hun activiteiten en toeleveringsketens te voorkomen.

ER IS EEN EUROPEES WETTELIJK KADER IN DE MAAK

In februari 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn inzake Corporate Sustainability Due Diligence (2022/0051 – COD). Dit voorstel bevat de regels voor de due diligence-verplichtingen van bedrijven om de negatieve impact van hun activiteiten op de mensenrechten of het milieu te identificeren, voorkomen en beperken.
Alle grote bedrijven die actief zijn in de EU, ongeacht hun sector, zullen HREDD moeten uitvoeren als onderdeel van hun due diligence-verplichtingen. De richtlijn zal naar verwachting in 2024 van kracht worden.

ER ZIJN RISICO'S ALS BEDRIJVEN DE REGELS NIET VOLGEN

Bedrijven die zich niet aan de wet houden, lopen risico’s. Er worden immers mechanismen voorzien om de regels te handhaven.

  • Boetes en nalevingsbevelen: lidstaten zullen een autoriteit aanwijzen die toezicht houdt en efficiënte, evenredige en ontradende sancties oplegt, waaronder boetes en nalevingsbevelen.
  • Burgerlijke aansprakelijkheid: lidstaten zullen ervoor zorgen dat slachtoffers een vergoeding krijgen voor schade als gevolg van niet-naleving van de verplichtingen van de nieuwe voorstellen.
  • Reputatieschade: HREDD is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele overweging voor bedrijven die zich engageren tot verantwoord ondernemen. De implementatie van HREDD helpt bedrijven vertrouwen op te bouwen en te behouden bij al hun stakeholders (werknemers, investeerders, klanten, burgers).

In Duitsland, bijvoorbeeld, is de Federale Dienst voor Economische zaken en Exportcontrole (BAFA) de bevoegde autoriteit om toe te zien op de naleving van de Supply Chain Due Diligence-wet. Niet-naleving kan leiden tot administratieve boetes tot € 8 miljoen of 2% van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf. Ernstige niet-naleving kan ook leiden tot uitsluiting van overheidsopdrachten voor een periode van maximaal drie jaar.

Dus hoe sneller Europese bedrijven HREDD implementeren en naleven, hoe minder ze worden blootgesteld aan financiële en strafrechtelijke risico’s.

WAT BETEKENT HREDD VOOR U?

Aangezien de meeste HREDD-wetgeving geldt voor de totale toeleveringsketen van een product, heeft elke stakeholder in elk deel van de keten een verantwoordelijkheid om aan de voorschriften te voldoen.
Als merk heeft B&C de plicht due diligence te verzekeren (en het vermogen dat aan te tonen) in zijn hele productieproces, van toeleveringsketen tot magazijn. Als groothandelaar, distributeur, decorateur of reseller bent u verplicht uw klanten te kunnen aantonen dat de producten en diensten die u aanbiedt HREDD-conform zijn.

HET GOEDE NIEUWS IS DAT B&C AL HREDD-CONFORM IS!

Wij beschouwen HREDD als een cruciale tool om ervoor te zorgen dat bedrijven de mensenrechten respecteren en schade door hun activiteiten voorkomen. Aangezien zowel mensen als de planeet centraal staan in de duurzaamheidsstrategie van B&C, hebben we de nodige processen opgezet om te garanderen dat onze activiteiten en toeleveringsketen volledig aan de regels voldoen.
Onze HREDD-procedures zijn gebaseerd op de VN Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten (UNGP’s) en omvatten onder meer bedrijfsbeleid, risicoanalyses, mitigerende strategieën en hersteltools. Ze worden toegepast in onze hele toeleveringsketen.

Dit betekent dat wanneer u een kledingstuk van B&C koopt, u zeker bent dat alle noodzakelijke due diligence is uitgevoerd in de toeleveringsketen. Nog belangrijker is dat u dit aan uw klanten kan bewijzen. Al de nodige HREDD-documenten zijn beschikbaar in onze HREDD-toolkit.

LEES MEER